Štrajk prerušujeme, aby zosilnel!

Najčastejšie otázky

Ako funguje prístup na pracovisko počas štrajku učiteľov vysokých škôl?

Odpoveď nájdete na tejto stránke.

Ak sa škola zatvorí alebo bude fungovať v obmedzenom režime, má riaditeľ udeliť riaditeľské voľno?

NIE. Riaditeľ rodičom oznámi, že v dôsledku štrajku nie je možné zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces a škola bude zatvorená alebo bude fungovať len v obmedzenom režime.

(Riaditeľ k dispozícii iba 5 dní riaditeľského voľna, a keby bol týmto počtom limitovaný, dochádzalo by k neprípustnému obmedzovaniu práva na štrajk v školstve len na 5 dní v roku.)

Viac informácií tu.

Musíme riaditeľovi oznámiť vstup do štrajku tri dni vopred?

Trojdňová lehota nie je pri štrajku podľa ústavy právne záväzná, to znamená, že ju nemusíte dodržať. V dokumentoch ju uvádzame ako odporúčanie, aby mal riaditeľ dosť času informovať rodičov o zatvorení školy alebo obmedzení vyučovania. Dôvodom je naša snaha o korektný postup, aby sme rodičom nespôsobovali zbytočné problémy. Ak ste riaditeľa nestihli oboznámiť s vaším vstupom do štrajku tri dni vopred, oboznámte ho s ním čo najskôr. Nie je to však prekážkou vstupu do štrajku od pondelka.

V prípade, že sa vám nepodarí zapojiť do štrajku od pondelka, môžete sa pripojiť kedykoľvek v nasledujúcich dňoch.

Dá sa do štrajku zapojiť aj individuálne? Ako sa v takom prípade registrovať?

ÁNO, do štrajku sa môžete zapojiť aj individuálne. V takom prípade zaevidujeme  vašu  školu  ako „škola so zapojenými pedagogickými a odbornými zamestnancami“. Registrácia prebieha rovnako, ako keby ste registrovali celú školu. 

Na www.isu.sk v REGISTRÁCII DO ŠTRAJKU, v časti PEDAGOGICKÍ A ODBORNÍ ZAMESTNANCI NA ŠKOLE uveďte najprv celkový počet zamestnancov, potom počet štrajkujúcich (napr. 1). Na otázku Bude škola zatvorená?  odpovedzte nie. Údaje v registrácii môžete neskôr podľa potreby upravovať.

Môže štrajkovať aj riaditeľ/ka?

ÁNO, právo štrajkovať vyplýva z ústavy. Riaditeľ/ka oboznámi so svojím vstupom do štrajku svojho zamestnávateľa, ktorého má na pracovnej zmluve. Inak postupuje rovnako ako ostatní štrajkujúci.

Môžu sa do štrajku zapojiť aj vychovávatelia?

Samozrejme. Požiadavky sa týkajú všetkých PEDAGOGICKÝCH aj ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV. Prikladáme aj zoznam všetkých PZ a OZ:

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy a tréner športovej triedy, korepetítor.

Kategórie odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Môžu sa do štrajku zapojiť aj nepedagogickí zamestnanci?

Keďže ide o štrajk podľa ústavy, môžeme štrajkovať iba za seba, čo sa odráža aj na formulácii požiadaviek. Nepedagogickí pracovnici by sa mohli pridať do solidárneho štrajku, avšak len by prichádzali o peniaze a aj v prípade vybojovania požiadaviek by sa ich tieto netykali (alebo len okrajovo). Najlepšie by bolo, keby sa začali tiež organizovať, prišli s vlastnou požiadavkou a pridali sa k nám týmto spôsobom, čo by určite zvýšilo tlak. Pokiaľ sa nepedagogickí zamestnanci nezapoja do štrajku a riaditeľ rozhodne o zatvorení školy, vo vzťahu k nepedagogickým zamestnancom vzniká prekážka v práci na strane zamestnávateľa. V takom prípade zamestnávateľ postupuje v súlade so Zákonníkom práce.

Ak sa do štrajku nezapoja všetci učitelia na škole, čo budú robiť tí, čo neštrajkujú?

Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí sa do štrajku nezapoja, nastúpia normálne do práce a budú sa riadiť pokynmi vedenia školy. Ak riaditeľ rozhodne o zatvorení školy, vo vzťahu k neštrajkujúcim zamestnancom vzniká prekážka v práci na strane zamestnávateľa. V takom prípade zamestnávateľ postupuje v súlade so Zákonníkom práce.

Kto rozhodne, čo sa bude v škole robiť počas štrajku a kedy sa škola zatvorí?

Ak sa do štrajku zapojí časť učiteľov, o tom, či bude škola fungovať v normálnom alebo obmedzenom režime alebo či sa zatvorí rozhoduje riaditeľ školy. Existuje viacero možností:

1. ak sa do štrajku zapojí malý počet učiteľov, vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu,

2. ak sa do štrajku zapojí väčší počet učiteľov, môže to ochromiť bežný chod školy. V dôsledku zníženého počtu vyučujúcich riaditeľ školy upraví vyučovanie alebo pripraví pre žiakov náhradný program,

3. ak sa do štrajku zapojí dostatočne veľký počet učiteľov alebo sa ďalší učitelia pridajú neskôr, môže nastať situácia, že nebude možné organizačne zabezpečiť vyučovanie ani v obmedzenom režime. V takom prípade riaditeľ rozhodne o zatvorení školy.

Musíme založiť štrajkový výbor?

Nie je to nevyhnutné, ale odporúčame, aby bol na škole jeden alebo viacerí štrajkoví koordinátori, ktorí informujú kolegov o dianí, komunikujú s vedením školy a pod. 

Môžeme prísť v súvislosti so štrajkom o rok započítaný do dôchodku?

Nie, keďže sociálne poistenie sa neprerušuje, započítava sa aj rok, v ktorom štrajkujeme.

Ako ste sa dostali k sume 140 eur ?

Projekt Milénium v roku 2001 sľuboval dosiahnuť v roku 2011 1,6 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V roku 2012 sme dostali sľub, že mzdy budú zvýšené na 1,2-násobok mzdy v NH. Dnes máme 1,06-násobok priemernej mzdy v NH (vrátane platov vedenia, krúžkov a nadčasových hodín).

Zvýšenie platov o 140 eur v roku 2016 má tri opodstatnenia:
1. dostali by sme sa na úroveň 1,2-násobku mzdy v NH,
2. nástupný plat by sa vyrovnal nástupnému platu v ČR,
3. nástupný plat by dosiahol 1,8-násobok minimálnej mzdy v súlade s § 120 Zákonníka práce o minimálnych mzdových nárokoch.

Ďalšie zvýšenie o 90 eur v roku 2017 smeruje k nášmu dlhodobému cieľu, aby náš plat dosahoval 80 % ostatných vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, čo je aj priemer OECD.

Čo ak sa majú na škole v čase štrajku uzatvárať známky a rozdávať polročné výpisy?

Vedenie školy odporúčame o štrajku informovať najmenej tri dni pred vstupom do štrajku. Riaditeľ môže rozhodnúť o presune klasifikácie na skorší termín, aby mohli učitelia uzatvoriť známky ešte pred vstupom do štrajku. Ak riaditeľ vyzve učiteľov, aby uzatvorili známky pred vstupom do štrajku, mali by tak urobiť, aby sa nevystavili možnosti postihu za neplnenie pracovných povinností.

Ak ste v štrajku, riaditeľ vám nemôže nariadiť účasť na klasifikačnej porade.

Ak bude škola počas štrajku otvorená, polročný výpis môže podpísať v zastúpení a odovzdať žiakom učiteľ, ktorý neštrajkuje.

Ak bude škola počas štrajku zatvorená, o spôsobe vydania polročných výpisov rozhodne riaditeľ školy. Nemôže tým však poveriť štrajkujúcich učiteľov.

Ak sa zúčastním štrajku, prídem o odpracovaný rok/dni do dôchodku? Zníži sa mi účasťou na štrajku dôchodok?

Keďže sociálne poistenie sa neprerušuje, o odpracovaný rok/dni do dôchodku neprídete. V súvislosti s touto otázkou vyberáme citát z publikácie Švec a kol.: Právo na štrajk (http://fesprag.ecn.cz/img_upload/72ff215dde4b7f046a6aa04d2af13196/strajk_vnutro_web.pdf):

„Možno preto konštatovať, že suma dôchodkovej dávky je ovplyvnená faktormi posudzovanými z dlhodobého hľadiska. Účasť na štrajku, ktorého trvanie má spravidla krátkodobý charakter, má zanedbateľný vplyv na sumu budúcej dôchodkovej dávky. Úspešný štrajk má naopak pozitívny vplyv na sumu budúcej dôchodkovej dávky. Negatívny dopad môže mať len dlhodobý neúspešný štrajk, ale aj tak nemožno predpokladať zásadný vplyv dopad na sumu budúcej dôchodkovej dávky, ak nedôjde k zásadným zmenám v právnej úprave vo vzťahu k určovaniu jej sumy.“ (To znamená, že by sa musela zmeniť celá metodika výpočtu).

Ak máte stále pochybnosti, odporúčame preštudovať si strany 119-124 vyššie uvedenej publikácie, kde je táto problematika spracovaná veľmi podrobne.

V prípade, že máte doplnkové dôchodkové poistenie v komerčnej poisťovni, je potrebné sa informovať individuálne.