Vyjadrenie podpory ISU a podpora požiadavkám z výzvy SKU Vláde SR

21. 1. 2016

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Inštitút slovakistických a mediálnych štúdií

 

VYJADRENIE PODPORY INICIATÍVE SLOVENSKÝCH UČITEĽOV A PODPORA POŽIADAVKÁM Z VÝZVY SKU VLÁDE SR

Výraznú poddimenzovanosť financovania školstva chápeme ako jeden z najnaliehavejších problémov súčasného Slovenska. Napriek deklarovaným informáciám o tom, že plat učiteľa v 7 z 8 krajov Slovenska presahuje priemernú mzdu v národnom hospodárstve v danom kraji, stále platí, že mzda učiteľov na Slovensku je v porovnaní s platom ostatných vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov spomedzi všetkých štátov OECD najnižší. Podľa medializovaných informácií pomer platu učiteľa a iného človeka s vysokoškolským diplomom je na Slovensku 0,41, pričom v rámci OECD je tento pomer 0,88 a v krajinách susediacich so Slovenskom – v Maďarsku, Česku a Rakúsku –  0,6. Výsledkom je, že na Slovensku učitelia zarábajú až o 55 % menej ako iní absolventi VŠ. V kontexte systému vysokoškolského vzdelávania je demotivujúcim faktorom najmä finančné ohodnotenie mladých vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov, ako aj nedostatočná perspektíva finančného ohodnotenia v rámci kariérneho rastu. To absolútne nekoreluje s požiadavkami, ktoré sa na vysokoškolských pedagógov kladú.  

Najlepším dôkazom, ktorý rezonuje viac než všetky ministerské deklarácie, je neustále klesajúci záujem mladých ľudí o toto povolanie. Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva poklesol v rokoch 2009 až 2014 počet mladých učiteľov do 30 rokov o 35 %. Znamená to, že z 11 376 mladých učiteľov v roku 2009 poklesol ich počet na 7 437 (počet učiteľov do 25 rokov poklesol dokonca až o 60 %). Počet učiteľov nad 60 rokov v tomto období naopak narástol až o 71 %. Ako pedagógovia na vysokej škole máme sami skúsenosť, že naši najúspešnejší a najkvalitnejší absolventi nepracujú ako učitelia základných a stredných škôl, ale uplatňujú sa v iných povolaniach. Dôvodom nie je nezáujem o prácu učiteľa, ale frustrujúce podmienky, ktoré mladého človeka pri výkone učiteľského povolania čakajú.

Čo je však alarmujúce, je nielen klesajúci záujem mladých ľudí o toto povolanie, ale predovšetkým fakt, že štúdium učiteľských odborov neláka najlepších absolventov stredných škôl. Túto skutočnosť naplno pociťujú vysokoškolskí pedagógovia v študijných odboroch zameraných na prípravu budúcich učiteľov už niekoľko rokov, pričom ide o neustále sa zhoršujúci trend. Dôsledkom je jednak narastajúca frustrácia vysokoškolských pedagógov, jednak absentujúci tlak zdola, ktorý by motivoval vysokoškolských učiteľov k zvyšovaniu kvality pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. Mnohé kvalitné pedagogické a vedecké výkony vysokoškolských učiteľov sa tak často realizujú napriek, nie vďaka systému.

Daná skutočnosť je závažným problémom o to viac, že podľa najnovších vedeckých výskumov má – okrem ostatných faktorov, ktoré školskú výučbu ovplyvňujú – vo výchovnom a vzdelávacom procese špecifický význam práve osobnosť učiteľa. Austrálsky pedagogický vedec John Hattie konštatuje, že „osoba učiteľa patrí k najúčinnejším vplyvom vo vzdelaní“. Je preto zrejmé, že žiadne reformy, zmeny štruktúr, reformulácie učebných a študijných plánov, štandardov, všetky integračné, inkluzívne a implementačné zásahy nie sú možné bez osoby kompetentného, vzdelaného učiteľa. Prilákať kvalitných mladých ľudí do učiteľského stavu, aby neboli demotivovaní výškou svojej prvej (druhej, tretej, desiatej...) výplaty, možno nezlepší vzdelávací systém na Slovensku zajtra, o mesiac ani o rok, ale je kľúčovým predpokladom kvalitnejšieho slovenského školstva budúcnosti.

Preto aj my plne podporujeme požiadavky z Výzvy SKU vláde SR a najmä požiadavku na dofinancovanie školstva na úroveň okolitých štátov EÚ, ktoré by malo začať razantným zvýšením učiteľských platov a nastolením primeraných podmienok na vyučovanie na základných, stredných a vysokých školách.

V Prešove 20. 1. 2016

doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD.

Mgr. Miroslava Kyseľová, PhD.

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

Mgr. Ivana Hostová, PhD.

Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.

PhDr. Gabriela Mihalková, PhD.

Mgr. Lenka Palková

doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.

Mgr. Anna Timková Lazurová, PhD.

Mgr. Mária Klapáková

Mgr. Lucia Ološtiaková, PhD.

prof. PhDr. Marta Součková, PhD.

Mgr. Lenka Regrutová, PhD.

Mgr. Viera Smoláková, PhD.

prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

Mgr. Milan Kendra, PhD.

Mgr. Soňa Pariláková, PhD.

Mgr. Peter Oborník, PhD.

Mgr. Simona Šoltésová, PhD.

PhDr. Juraj Briškár, PhD.

Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.

Mgr. Lenka Šafranová, PhD.