Štrajkový manuál

11. 1. 2016

Štrajk je radikálna forma protestu, ktorého úspech závisí od počtu zapojených škôl, našej vytrvalosti a pripravenosti priniesť osobnú obeť. Pre úspešný priebeh štrajku by malo platiť :

Počas štrajkovej pohotovosti (11.1.2016 – 25.1.2016)

1. Komunikujem s kolegami

 • Spoločne dokážeme viac, preto kolegom vysvetľujem význam a dôležitosť štrajku. Osobný zápal podložený premyslenými argumentmi je najlepším prostriedkom agitácie.
 • Pri diskusii sa vyhýbam manipulovaniu, kolegom nič nezatajujem a samotné rozhodnutie o zapojení sa do štrajku vždy nechávam na nich.
 • Oboznámim kolegov, že počas štrajku nemajú nárok na mzdu a musia si sami platiť zdravotné poistenie.
 • Vysvetlím, že ide o štrajk podľa ústavy. Štrajk nie je organizovaný žiadnym odborovým zväzom a každý zamestnanec sa ho zúčastňuje nie ako člen odborového zväzu, ale ako občan/jednotlivec bojujúci za splnenie požiadaviek uvedených vo Výzve SKU. Účasť na štrajku podľa ústavy nie je v rozpore s členstvom v ktoromkoľvek z odborových zväzov.
 • Zdôrazňujem ciele štrajku, morálne hľadisko štrajku (protestujeme za kvalitnejšie školstvo, teda za lepšiu budúcnosť, štrajk je aj protestom proti hodnotovému smerovaniu štátu, treba zdôrazňovať, že jediné, čo nám pomôže, je naša jednota, odhodlanie a vytrvalosť.) 
 • Informujem kolegov o troch štrajkových požiadavkách sformulovaných vo Výzve SKU.
 • Ak na základe rozhovorov zistím, že v kolektíve je priaznivá atmosféra pre štrajk, od kolegov získam záväzné písomné prihlásenie sa do štrajku. (Vzor oznámenia o štrajku a podpisového hárku
 • Ideálne je, ak sa do štrajku zapojí toľko pedagogických pracovníkov, že škola bude zatvorená, resp. jej chod bude ochromený.
 • Písomné rozhodnutie o vstupe do štrajku aj s kópiou menného zoznamu štrajkujúcich treba ideálne 3 dni pred začiatkom štrajku odovzdať riaditeľovi školy. Originál si treba uschovať!
 • Zaregistrujem svoju školu na webe. Registrujem sa čo najskôr, aby boli motivované ďalšie školy. Do registračného formulára bude možné opätovne vstúpiť a údaje v ňom sa budú dať meniť. 
 • Ústava umožňuje účasť na štrajku aj jednotlivcom (Právne otázky účasti na štrajku). V takom prípade sa škola eviduje ako „škola so zapojenými pedagogickými a odbornými zamestnancami“ (hoci nebude zatvorená).

2. Komunikujem s riaditeľom

Pre úspech štrajku na škole je dôležité získať podporu riaditeľa, preto:

 • Riaditeľ nemôže mať pocit, že sa niečo deje za jeho chrbtom. Treba ho vopred oboznámiť so zámerom štrajkovať.
 • Je dôležité riaditeľom vysvetliť ciele štrajku a najmä ich ubezpečiť, že štrajk nie je namierený proti nim. Splnenie našich troch požiadaviek výrazne uľahčí prácu aj im. 
 • Ak sa nepodarí získať podporu riaditeľa a ten vám chce účasť v štrajku zakázať, treba sa s kolegami zomknúť a dať mu najavo, že je tiež pedagóg a nemal by ísť proti záujmom školstva.
 • Riaditeľ vám účasť v štrajku nemôže právne zakázať. Svoju účasť mu OZNAMUJETE (nepýtate si povolenie). Toto právo vyplýva z § 141 ods. 8 Zákonníka práce.
 • Ak zo strany riaditeľa alebo zriaďovateľa dôjde k zastrašovaniu, treba ich upozorniť na článok 37 odsek 4 Ústavy SR, na základe ktorého je štrajk organizovaný, a zároveň nás o tom informovať na adrese strajk@isu.sk

3. Komunikujem s rodičmi a žiakmi

 • Uvedomujeme si, že štrajk spôsobí problémy rodičom, preto im treba vysvetľovať, že cieľom štrajku je skvalitnenie školstva a lepšie vzdelanie je dôležité pre budúcnosť ich detí.
 • Rodičom odporúčame poslať vysvetľujúci list (Príklad listu pre rodičov).
 • Žiakom treba vysvetliť, že nás vôbec neteší, že sa nebudú učiť, že im bude naša neprítomnosť v škole chýbať, ale že štrajk je naša posledná možnosť, ako dosiahnuť to, aby sa v škole učili v dôstojnom prostredí, aby mali možnosť používať najnovšie pomôcky a aby ich učili kvalitní a zanietení pedagógovia.
 • Rodičov a študentov stredných škôl treba požiadať, aby nás prišli podporiť na protestné zhromaždenie 25.1.2016.

Začiatok štrajku (25.1.2016)

 • Štrajk vyhlasuje centrálny štrajkový výbor zložený z predstaviteľov učiteľských iniciatív.
 • Začiatok štrajku je plánovaný na 25.1.2016 (ak vaša škola vstúpi do štrajku v tomto dátume, riaditeľa treba informovať najneskôr do 21.1.2016). Nakoľko očakávame „lavínovitý“ priebeh štrajku, ďalšie školy sa môžu pridávať aj po tomto termíne, pričom je potrebné včas upozorniť zamestnávateľa. 
 • Štrajk sa začne protestným zhromaždením, o ktorom budeme včas informovať. Je dôležité, aby na ňom bola čo najväčšia účasť.
 • Štrajk sa realizuje prerušením práce. Je potrebné, aby sa všetci štrajkujúci nahlásili vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatcovia. Tento krok môže zabezpečiť jeden dobrovoľník zo štrajkujúceho pedagogického zboru, ktorý zozbiera oznámenia a hromadne ich zašle do jednotlivých zdravotných poisťovní.
 • Činnosť počas štrajku je na každom štrajkujúcom. Odporúčame byť v kontakte so štrajkujúcimi kolegami. Ocenili by sme, keby ste nám pomohli aktivizovať ďalšie školy a kolegov, komunikovať s rodičmi, prípadne zorganizovať protestné zhromaždenie vo vašom meste/obci a pod. 
 • Centrálny štrajkový výbor bude informovať o priebehu štrajku prostredníctvom webstránky www.isu.sk a všetkých zaregistrovaných štrajkujúcich priebežne prostredníctvom mailových adries uvedených pri registrácii do štrajku.
 • O mimoriadnych udalostiach súvisiacich s priebehom štrajku nás informujte na adrese strajk@isu.sk.

Ukončenie štrajku 

 • Štrajk je časovo neobmedzený a o jeho ukončení rozhoduje centrálny štrajkový výbor. Keďže účasť je dobrovoľná, je individuálne možné štrajk ukončiť aj skôr, no treba si uvedomiť, že tým oslabujem úspešnosť štrajku. 

Iniciatíva slovenských učiteľov