Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Bilancia programového vyhlásenia vlády

2. 2. 2016

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012- 2016 neobsahuje žiadne časovo ani číselne vyjadrené záväzky , preto nemožno objektívne posúdiť, či boli alebo neboli splnené.

V programovom vyhlásení nie je možné vyhodnotiť neurčité vyjadrenia typu: vláda sa sústredí, posúdi, bude zohľadňovať, zvýrazní, podmieni, prehĺbi, prehodnotí, vytvorí podmienky, podporí rozvoj, bude venovať zvýšenú pozornosť, zváži...

V tejto bilancii sa ne budeme vyjadrovať k splneným alebo čiastočne splneným bodom programového vyhlásenia, keďže ich minister školstva nezabúda pripomínať pri každej príležitosti. Sústredíme sa na nesplnené body programového vyhlásenia :

 • vláda nezabezpečila výraznejšiu úlohu a postavenie učiteľov všetkých stupňov škôl v spoločnosti, nezvýraznila ich celospoločenskú pozíciu a samozrejme jej finančné ohodnotenie a zvýšenie spoločenského postavenia;
 • vláda systémovo neriešila zlepšenie ohodnotenia pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov podľa ich kvality;
 • vláda si neuvedomila, že nevyhnutným predpokladom ďalšieho rozvoja školstva bude tiež obnova disciplíny na základných a stredných školách založenej na prirodzenom vzore a autorite;
 • vláda neskvalitnila prípravu budúcich učiteľov a odborných zamestnancov na vysokých školách;
 • vláda nezvyšovala objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu so zameraním na posilnenie školstva, vedy a výskumu s cieľom zvýšenia ich kvality a efektivity v rámci daných možností;
 • vláda nevytvorila také legislatívne podmienky, aby zriaďovatelia škôl alebo školy museli pri tvorbe plánov výkonov zohľadňovať aj požiadavky trhu práce;
 • vláda nezjednodušila a nezefektívnila udeľovanie kreditov;
 • vláda neodstránila byrokraciu a administratívu uspokojivo;
 • vláda nevytvorila legislatívne podmienky, aby Štátna školská inšpekcia rozšírila svoj výkon o metodickú pomoc;
 • vláda nenastavila nový systém riadenia a financovania regionálneho školstva, tým že:
  • nedefinovala jasne kompetencie týkajúce sa samosprávy, štátnej správy a priamo riadených inštitúcií rezortu školstva
  • nepresadila model financovania za kvalitu na triedu a nielen na žiaka;
  • neprehodnotila systém finančného ohodnotenia kvality výkonu zamestnancov rezortu školstva;
  • nezabezpečila vecné a transparentné financovanie záujmového vzdelávania, kapitálových výdavkov škôl, telovýchovných a športových aktivít;
 • vláda neuskutočnila dôslednú revíziu reformy školstva

V médiách

Zobraziť viac