Podrobnosti o akciách nájdete v zozname akcií.

Otvorený list o porušovaní základných ľudských práv

26. 1. 2016

Iniciatíva slovenských učiteľov, nezávislé hnutie pedagógov z celého Slovenska, si kladie za cieľ dosiahnuť zmeny v školstve. Stav vzdelávacieho systému považujeme za natoľko vážny, že sme sa po mnohých neúspešných pokusoch primäť vládu SR k riešeniu tejto situácie rozhodli využiť svoje ústavné právo a 25. januára 2016 sme vyhlásili štrajk. Na náš podnet vstúpilo do štrajku viac ako 11 000 učiteľov.

Bohužiaľ, z vývinu udalostí v posledných dňoch cítime, že sme sa dostali do bodu, keď sa náš zápas o školstvo mení na zápas o zachovanie demokratických hodnôt a práv na Slovensku. Ako učitelia poznáme dôverne situáciu na školách, rátali sme preto s určitou mierou ovplyvňovania učiteľov a verejnosti zo strany tých, od ktorých zmeny požadujeme.

Šokovala nás však intenzita a rozsah zastrašovania a tlaku, ktorý mnohé nadriadené orgány, zriaďovatelia a riaditelia škôl začali vyvíjať.

Naša iniciatíva dostala desiatky  upozornení na zastrašovanie učiteľov či priamy nátlak, aby odstúpili od štrajku.

Nátlak a zastrašovanie má rôzne formy: od tvrdenia, že štrajk je údajne nezákonný, cez odôvodnenia, že štrajk môže ohroziť zamestnanosť učiteľov, budúcu existenciu školy, jej meno na verejnosti, či možnosti získania financií pre školu, až po citové vydieranie, že štrajkom učitelia škodia deťom či riaditeľom.

Viacerí riaditelia škôl sú zvolávaní na porady, kde sú zriaďovateľmi „pokarhaní“ za nezvládnutú situáciu, keď učitelia na ich škole vstupujú do štrajku. Taktiež sú „usmerňovaní“, aby za každú cenu zabezpečili na škole vyučovanie. Mnohí zriaďovatelia neposkytujú zákonom požadovanú metodickú pomoc školám počas napĺňania ústavných práv, ale hľadajú spôsob, ako zastaviť a narušiť výkon práv občanov.

Vedeniu škôl bolo vo viacerých prípadoch naznačené, že ak sa ich učitelia zapoja do štrajku, škola príde o prideľované dotácie alebo jej bude krátený normatív.

Učitelia z jednej považskobystrickej školy boli donútení napísať prehlásenie, že dobrovoľne odstupujú od štrajku. Jedna z učiteliek psychicky nezvládla situáciu a podala výpoveď.

Na ďalšej považskobystrickej strednej škole učitelia vypĺňali tlačivo, kde mali zaznačiť predbežný termín ukončenia štrajku, údajne kvôli potrebe opätovného prihlásenia do zdravotnej poisťovne.

Učiteľke z východoslovenského regiónu bolo oznámené, že ak sa zúčastní štrajku a jej žiaci následne dosiahnu v celoštátnom Testovaní 9 zlé výsledky, vyvodia voči nej právne dôsledky.

Učitelia, ktorí sú zároveň členmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a chcú štrajkovať, sú v niektorých prípadoch obviňovaní nadriadenými z porušovania kolektívnej zmluvy.

Riaditelia telefonicky a mailmi požadujú od Iniciatívy slovenských učiteľov, aby z webu www.isu.sk odstránila údaj o tom, že sa učitelia z ich školy chystajú zapojiť do štrajku, prípadne sa snažia zistiť, kto ich školu zaregistroval, aby mohli vyvodiť dôsledky.

Počas štrajku chcú niektorí riaditelia škôl účastníkom štrajku zakázať vstup do budovy. Štrajkujúcich učiteľov stavajú do role záškodníkov, ktorých obeťami sú deti, rodičia i pedagogický kolektív.

Sloboda slova a prejavu je v prípade učiteľov často potláčaná pod rúškom lojality ku škole a politizácie školstva. Kritické vyjadrenia učiteľov na adresu školy sú riaditeľmi hodnotené ako poškodzovanie dobrého mena školy. V tomto kontexte údajne Magistrát mesta Košice vydal pre učiteľov zákaz akéhokoľvek vyjadrovania sa v médiách.

Učiteľom je bránené vyjadriť ich občiansky postoj. V Prešovskom samosprávnom kraji dostali pedagógovia od predstaviteľov samosprávy údajne odporúčanie nezúčastniť sa stretnutia s prezidentom SR, na ktoré boli pozvaní.

V sobotu 23. januára 2016 bol prostredníctvom Sekcie regionálneho školstva do všetkých škôl a školských zariadení zaslaný dokument s názvom: Vyhlásenie predsedu vlády Róberta Fica a ministra školstva Juraja Draxlera k pripravovanému štrajku časti učiteľov. Obsah tohto dokumentu považujeme za politickú kampaň a manipuláciu.

S mnohými zo zastrašovaných učiteľov sme sa rozprávali osobne či telefonicky a môžeme potvrdiť, že sú plní strachu a obáv. Tento stav im zabraňuje slobodne vyjadrovať názor na situáciu v školstve.

Ako krajina patriaca do OECD máme najväčší podiel žien pracujúcich v školstve. Ich zlá finančná situácia a minimálna možnosť zmeny zamestnania sú príčinou ich pasívneho postoja v prípade manipulácie a zastrašovania. Zneužíva sa a potláča postavenie ženy a matky v školstve.

Keďže sa obávame, že vo vyššie opísaných prípadoch mohlo ísť o diskrimináciu či porušovanie základných občianskych práv a slobôd, rozhodli sme sa osloviť Vás s prosbou o vyjadrenie sa k uvedeným prípadom, ako aj iniciovanie hĺbkového prešetrenia  zastrašovania, šikanovania a mobbingu v školách a školských zariadeniach. Kompletné materiály a emaily máme k dispozícii k nahliadnutiu.

S úctou

Viktor Križo

Iniciatíva slovenských učiteľov

Haanova 35, 851 04 Bratislava

V médiách

Zobraziť viac