Loading...
Úvod2019-12-10T12:47:40+01:00
ORGANIZUJME SA!

Jeden človek školstvo nezmení, ale organizovaná skupina ľudí už má šancu. Zmeňme frflanie v kabinetoch a na chodbách na konštruktívne a systematické presadzovanie našich požiadaviek. Vzájomne sa podporme pri poukazovaní na nedostatky. Spájajme sily angažovaním sa vo veciach, ktoré sa nás týkajú.

My, učitelia, máme vychovávať a vzdelávať mládež. Berieme na seba zodpovednosť viesť deti ku kreativite, kritickosti, otvorenosti a sebavedomiu. Je čas, aby sme tieto vlastnosti preukázali sami.

Čo dokážu odbory?
VYJEDNÁVATE2018-02-27T18:52:13+01:00

VIETE, ŽE ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA MÁ EXKLUZÍVNE PRÁVO VYJEDNAŤ A UZATVORIŤ KOLEKTÍVNU ZMLUVU?

Kolektívne vyjednávanie patrí medzi najvýznamnejšie práva zamestnancov. Môžete si tak zlepšiť pracovné, sociálne a životné podmienky na vašom pracovisku.

Prostredníctvom podnikovej kolektívnej zmluvy si môžete vyjednať pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov výhodnejšie, ako to ustanovuje Zákonník práce.

V podnikovej kolektívnej zmluve dohodnete so zamestnávateľom tvorbu, výšku príspevku, použitie sociálneho fondu a výšku príspevku z fondu zamestnancom.

DÁVATE SÚHLAS2018-02-27T18:52:53+01:00

VIETE, ŽE PRACOVNÝ PORIADOK JE PLATNÝ LEN VTEDY, AK HO PODPÍŠE ODBOROVÝ ORGÁN?

Pracovný poriadok prispieva k zabezpečovaniu vnútorného poriadku a chráni vás pred neadekvátnymi postihmi zo strany zamestnávateľa.

Bez vašeho súhlasu nemôže zamestnávateľ ľubovoľne vydať alebo vykonať zmeny v pracovnom poriadku ani vyžadovať od vás ich plnenie.

Zamestnávateľ je povinný prerokovať s odborovým orgánom napr. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, prácu v dňoch pracovného pokoja, ne/ospravedlnené zameškanie práce či požadovanú náhradu škody.

KONTROLUJETE2018-03-07T18:30:33+01:00

VIETE, ŽE ODBOROVÝ ORGÁN MÁ PRÁVO NA KONTROLU ZÁVäZKOV VYPLÝVAJÚCICH Z KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY?

Ste oprávnený kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov, ako i záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy.

Môžete žiadať odstránenie zistených nedostatkov, vyžiadať si od zamestnávateľa informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na ich odstránenie.
Máte  právo podávať návrhy na zlepšenie pracovných podmienok a vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

SPOLUROZHODUJETE2018-02-27T18:54:08+01:00

VIETE, ŽE ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ PREROKOVAŤ S ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU ZÁLEŽITOSTI URČENÉ ZÁKONNÍKOM PRÁCE A ĎALŠÍMI PREDPISMI?

Zamestnávateľ prerokuje s vami opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie.

Zamestnávateľ prerokuje s odborovým orgánom opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky starostlivosti o týchto zamestnancov.

Zamestnávateľ je povinný s vami a odborovým orgánom bezodkladne prerokovať rozsah zodpovednosti za pracovný úraz a chorobu z povolania.

CHRÁNITE2018-02-27T18:54:50+01:00

VIETE, ŽE ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA POSKYTUJE OCHRANU ZAMESTNANCOM V PRÍPADE DISKRIMINÁCIE ALEBO ŠIKANY?

Ak sa na vašom pracovisku nedodržiavajú zákony, môžete sa obrátiť na odborovú organizáciu. Prostredníctvom odborového orgánu môžete zamestnávateľa upozorniť na porušenie zákona a žiadať nápravu.

Na odborovú organizáciu sa môžete obrátiť aj v prípade, že sa stanete obeťou mobbingu, bossingu, obťažovania alebo ste obeťou diskriminácie či intolerancie.

Ako odborový orgán nesmiete byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní, ani inak postihovaní.

ŠTRAJKUJETE2018-02-27T18:55:25+01:00

VIETE, ŽE AK NEDôJDE K DOHODE PRI VYJEDNÁVANÍ KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY, MôŽU ZAMESTNANCI VSTÚPIŤ DO ŠTRAJKU?

Právo na štrajk vám zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Štrajk je nástrojom na ochranu vašich ekonomických a sociálnych záujmov v spojení s riešením ekonomických otázok a otázok sociálnej politiky.

Ak štrajkujete v spore o uzatvorenie podnikovej kolektívnej zmluvy, postupujete v súlade so Zákonom o kolektívnom vyjednávaní.

Máte právo zúčastniť sa na štrajku, zamestnávateľ vám nesmie dať po dobu štrajku neospravedlnenú absenciu, ani vás za účasť na štrajku postihovať.

Aktuality

YOUTUBE

Deň učiteľov v čiernom

TLAČOVÉ SPRÁVY A VYHLÁSENIA

Iniciatíva slovesnkých učiteľov

Phone: 0904 283 418

Mobile: 0902 347 413

Fax: 0905 423 790

Web: Webstránka

Najnovšie články