Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe na rok 2018 neobvykle dlho mešká. Pre porovnanie, v rokoch 2012, 2013 a 2015 sa prvé kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo už v júli a v rokoch 2014 a 2016 v septembri. V polovici novembra bolo obvykle vyjednávanie už ukončené, v tomto roku však nie je známy ani termín prvého kola. V zákone o kolektívnom vyjednávaní sa k uzavieraniu kolektívnych zmlúv uvádza: „Zmluvné strany sú povinné začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzavretej kolektívnej zmluvy.“ Platnosť aktuálnej kolektívnej zmluvy končí k 31. decembru 2017. Treba si uvedomiť, že na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa nadväzujú všetky kolektívne vyjednávania o kolektívnej zmluve nižšieho stupňa, a to nielen v školách a školských zariadeniach. Zdržiavanie kolektívneho vyjednávania komplikuje sociálny dialóg na pracoviskách celej verejnej správy. Je zároveň nelogické, aby kolektívne vyjednávanie začínalo viac ako mesiac po tom ako vláda schválila rozpočet na rok 2018.

Iniciatíva slovenských učiteľov aktívne podporuje spoluprácu odborových organizácií. Preto dňa 23. októbra 2017 Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Nové školské odbory a nezávislé odborové organizácie spoločne zaslali predsedovi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, pánovi Ondekovi „Výzvu na spoločné stretnutie zástupcov odborových združení pôsobiacich v školstve“. Jej cieľom bolo vzájomné informovanie sa o názoroch jednotlivých organizácií na spoločenské postavenie pracovníkov v školstve pred začiatkom kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa. „Domnievame sa, že je aj vo Vašom záujme dobre poznať stanoviská ostatných odborových organizácií. V prípade, že by sa naše názory zhodovali, posilnila by sa tým aj Vaša pozícia pri kolektívnom vyjednávaní,“ píše sa vo výzve. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku do dnešného dňa na výzvu neodpovedal.

Naďalej považujeme požiadavky formulované v Deklarácii organizácií pôsobiacich v školstve zo 17. februára 2016 za správne a opodstatnené. Ekonomické výsledky krajiny sú dobré a z roka na rok sa zlepšujú. V tejto situácii považujeme za neadekvátne, ak zverejnené návrhy na zvyšovanie platov nezohľadňujú ani len plán, ktorý navrhuje reformný dokument Učiace sa Slovensko.