Bratislava, 14. 01. 2019

Iniciatíva slovenských učiteľov s pobúrením prijala správy o situácii vo Fekišovciach, ako ďalšie z radu ukážok uplatňovania moci na Slovensku. Len nedávno sme boli svedkami podobnej situácie, napr. v Humennom a Cejkove. Učitelia sa preto pridávajú k otvorenému listu Transparency International Slovensko, odsudzujú takéto správanie a považujú ho v demokratickej spoločnosti za neprijateľné. Opakované verejné prirovnávanie vystupovania starostky vo Fekišovciach voči poslancom k správaniu sa učiteľky na základnej škole voči žiakom, nás vedie k upozorneniu, že takéto správanie nie je hodné žiadneho učiteľa, riaditeľa ani zriaďovateľa.
Učitelia už v roku 2016 naliehavo upozorňovali na závažnosť šikany na školách, jednak zo strany zriaďovateľov, ale aj zo strany riaditeľov, na čo vtedy upozornili aj Európsku komisiu pre vzdelávanie. Tento fenomén je v spoločnosti, a obzvlášť v školstve, dlhodobo a hlboko zakorenený a v mnohých zborovniach to vyzerá takto i dnes. Aktuálne alarmujúce štatistiky Slovenského národného strediska pre ľudské práva upozorňujú na rozmáhanie sa šikanovania na školách medzi deťmi, čo je predovšetkým výsledkom toho, ako nezákonne a hrubo sa uplatňuje moc v mnohých školách i v obciach medzi dospelými.

Cestu k zlepšeniu daného stavu vidíme v tom, že vláda a ministerstvo školstva po toľkých medializovaných prípadoch mobbingu a šikany prijme výrazne prísnejšie opatrenia na posilnenie demokracie a transparentnosti v školách, nielen odsúdením takýchto praktík, ale aj posilnením právneho povedomia učiteľov, podpory zakladania odborových organizácií na školách, posilnením kompetencií rady školy, hodnotením vedúcich pracovníkov zo strany zamestnancov, obmedzením počtu volebných období riaditeľov, zrušením práva veta zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa a i.

Iniciatíva slovenských učiteľov