Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

pred hlasovaním o novom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch si prosím prečítajte argumenty, prečo my, učitelia, s novým znením zákona nesúhlasíme.

Predložená verzia zákona nespĺňa požiadavky Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. Doterajšie naháňanie sa za kreditmi malo byť nahradené systémom vzdelávania pedagógov, ktorý by garantoval zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu. Namiesto tejto dlho očakávanej zmeny však dochádza iba k redukcii súčasného systému, s ktorým nie sú spokojní učitelia, odborníci či analytici ministerstva financií. Obmedzená platnosť kreditov a na ne naviazaných príplatkov, ako i oklieštenie možností vzdelávania pôsobia demotivujúco. Zákon priamo diskriminuje niektoré skupiny pedagógov, napr. učiteľov materských škôl, vychovávateľov, asistentov učiteľa a zahraničných lektorov a výrazne obmedzuje možnosť ich kariérneho rastu. Vychovávateľom v školských kluboch detí a špeciálnej škole internátnej sa síce znížil rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ale iné skupiny, napr. vychovávatelia špeciálneho výchovného zariadenia či školského internátu, alebo učitelia materských škôl, sú diskriminované. Zákon nezaručuje dostatočnú ochranu pred bossingom, riaditeľ a zriaďovateľ sú naďalej nepostihnuteľní. Hodnotenie riaditeľov a vedúcich zamestnancov, ktoré malo zabezpečiť demokraciu a reciprocitu na pracovisku, bolo zo zákona vypustené. Naopak, zákon zvyšuje právomoci riaditeľa, ktoré brzdia proces demokratizácie školy a môžu viesť k výskytu sociálno-patologických javov. Etický kódex, zákonom určený ako povinná norma správania sa pedagógov, ministerstvo doposiaľ  nezverejnilo a takýto typ ideového dokumentu nemá právnu silu.

Každý rok výrazne narastá nedostatok učiteľov. Pomôžte, prosím, zastaviť proces odchodu tých najlepších. Pokúste sa presadiť dôkladnú prípravu komplexného a moderného zákona v úzkej spolupráci s pedagógmi.

Žiadame Vás, aby bol zákon vrátený vláde. O tom, ako kvalitne sa bude v našich školách učiť, budete rozhodovať aj Vy, hlasovaním 9. mája.